การสำรองข้อมูล Hybrid Backup Sync

Hybrid Backup Sync เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยเหลือในการสำรองข้อมูล มีขั้นตอนง่ายๆและไม่ยุ่งยากดังนี้

  1. เรียกใช้งาน Hybrid Backup Sync จะมีให้เลือก การใช้งานอยู่ 3 รูปแบบ คือ Backup, Restore, Sync ดังรูปที่ 1

แต่ในที่นี้ให้ เลือกคลิก ที่ Backup

รูปที่ 1

2. Create Backup Job จะเป็นแบบรูปให้เลือกสำรองข้อมูล แต่ในทีนี้ให้เลือก Local Backup ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

3. Edit Backup Job เป็นการเลือก Location ที่ต้อกการสำรองข้อมูลและเลือก Location ปลายทางที่ต้องการเก็บข้อมูล

รูปที่ 3

4. Advanced Settings เป็นกำหนดการทำงานในการสำรองข้อมูล เช่น กำหนดเวลาทำงาน กำหนดเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น

รูปที่ 4